Vymáhanie pohľadávok


Vymáhanie pohľadávok je osobitnou časťou právnych služieb, ktoré je prepojené s viacerými právnymi oblasťami. Pohľadávky môžu vzniknúť v občianskoprávnych, obchodnoprávnych vzťahoch… Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby vo všetkých právnych oblastiach, kde klientovi vznikla alebo môže vzniknúť pohľadávka. Pri poskytovaní právnych služieb nie je podstatná výška Vašej pohľadávky, právne služby poskytujeme rovnako pri akejkoľvek výške pohľadávky.

V rámci vymáhania pohľadávok poskytujeme najmä tieto právne služby:

  • bezplatné predbežné právne posúdenie vymáhateľnosti Vašej pohľadávky a odporučenie najvhodnejšieho postupu pre vymoženie pohľadávky,
  • mimosúdne vymáhanie pohľadávky prostredníctvom písomnej výzvy na zaplatenie dlžnej sumy,
  • súdne vymáhanie pohľadávky v prípade neúspešnosti mimosúdneho vymáhania pohľadávky, ale aj bez potreby mimosúdneho vymáhania pohľadávky,
  • v exekučnom konaní, nasledujúcom po úspešnom súdnom konaní, zastupujeme klientov bez nároku na odmenu (odmenu uhradí v rámci exekučného konania priamo dlžník),
  • právnu konzultáciu a právne poradenstvo - prevenciu pred nesprávnymi postupmi voči obchodným partnerom, ktoré v budúcnosti môžu sťažiť vymoženie Vašej pohľadávky.

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby v tejto oblasti aj dlžníkom, a to od zastupovania v súdnych, exekučných konaniach, až po právne posúdenie veriteľovej pohľadávky. Najmä pri vymáhaní pohľadávok nebankovými subjektmi sa stáva, že vymáhajú od dlžníkov aj také nároky, ktoré sú v rozpore so zákonom, prípadne v rozpore s dobrými mravmi. Robia tak hoci sami vedia, že na tieto plnenia nemajú zákonný nárok. Z toho dôvodu je vhodné, aby si dlžník dal advokátom posúdiť oprávnenosť veriteľom uplatneného nároku.

Klientom (veriteľom, ale i dlžníkom) poskytujeme predbežné právne posúdenie pohľadávok bezplatne.