Občianske právo


Občianske právo je jednou z oblastí, s ktorou sa každý človek chtiac - nechtiac stretne počas svojho života. Ide o jednu z najrozsiahlejších oblastí nášho právneho poriadku. Tomu sú prispôsobené aj právne služby poskytované našou advokátskou kanceláriou. Klientom v tejto oblasti poskytujeme široké právne služby od osobných konzultácií, mimosúdnych rokovaní s protistranou, vypracovania jednotlivých právnych úkonov až po zastupovanie v súdnom konaní.

Ide najmä o právne poradenstvo:

  • v oblasti spoluvlastníctva (podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo), príprava a podanie žaloby týkajúcej sa zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, zrušenia BSM počas trvania manželstva a vyporiadania BSM,
  • príprava a kontrola mimosúdnych dohôd o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a dohôd o vyporiadaní BSM,
  • právne poradenstvo a zastupovanie pred súdom (notárom) v oblasti dedičského práva,
  • zastupovanie v rámci mimosúdneho i súdneho uplatňovania nároku na náhradu škody, vydania bezdôvodného obohatenia,
  • v oblasti susedských sporov, a ich riešenie aj alternatívnymi spôsobmi pre predchádzanie súdnym konaniam,
  • v oblasti vymáhania pohľadávok súdnou a mimosúdnou cestou, právne poradenstvo dlžníkom v rámci súdneho a exekučného konania,
  • v oblasti ochrany osobnosti.