Rodinné právo


Oblasť rodinného práva je najcitlivejšou časťou nášho právneho poriadku, v ktorej sú jednotlivé záujmy účastníkov ovplyvňované emóciami. Práve z toho dôvodu v tejto oblasti práva je zvlášť dôležité, aby si klient zvolil advokáta, ktorý dokáže pristupovať k jeho veci empaticky, ale zároveň s nadhľadom. Iba tieto schopnosti môžu zabezpečiť vyriešenie právnej veci čo najviac podľa predstáv klienta, avšak stále v súlade so záujmami maloletých detí.

Naša advokátska kancelária sa špecializuje na poskytovanie právnych služieb v oblasti rodinného práva. Máme niekoľkoročné skúsenosti s poskytovaním právnych služieb v tejto oblasti, pričom medzi ne patria najmä:

  • právna konzultácia a poradenstvo už v období pred podaním návrhu na rozvod manželstva, oboznamovanie klientov s jednotlivými skutočnosťami súvisiacimi s rozvodom manželstva,
  • príprava a podanie návrhu na rozvod manželstva, a to bezdetného i manželstva, z ktorého pochádzajú maloleté deti,
  •  príprava a podanie návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností (osobná starostlivosť, výživné, styk s dieťaťom, správa majetku, zastupovanie dieťaťa),
  •  právne poradenstvo vo veciach nezhody rodičov maloletého dieťaťa, ktorý sa týka nie bežnej veci dieťaťa (napr. výber základnej školy, vysťahovanie do cudziny…),
  • zastupovanie klienta v súdnom konaní o rozvod manželstva, o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, návrhov na určenie, zmenu a zrušenie výživného na maloleté alebo plnoleté deti, o určenie otcovstva...