Ochrana osobných údajov


Advokátska kancelária Mgr. Pavla Dudíka, si Vás týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“), dovoľuje informovať, že osobné údaje dotknutých osôb spracúva za nasledovných podmienok:

 

1/ IDENTIFIKÁCIA A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:

Mgr. Pavol Dudík, advokát
so sídlom: Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
IČO: 52 864 294
zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 7934
kontaktné údaje: Mgr. Pavol Dudík
tel. číslo: 0940 605 311
e-mail: advokat@akdudik.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

2/ KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY: 

Prevádzkovateľ nemá v súlade s Nariadením ani v zmysle Zákona povinnosť určiť zodpovednú osobu.
Osobou zodpovednou za plnenie povinností pri ochrane osobných údajov je:

Mgr. Pavol Dudík
tel. číslo: 0940 605 311
e-mail: advokat@akdudik.sk

 

3/ DOTKNUTÁ OSOBA

Dotknutou osobou sa rozumie osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v súvislosti s  poskytovaním právnej pomoci na základe Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci uzatvorenej s klientom Prevádzkovateľa , ako aj osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané z dôvodu, že takéto spracúvanie je nevyhnutné pre výkon povolania advokáta podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácií“).

 

4/ ÚČELY SPRACÚVANIA, AKO AJ PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby:

 • za účelom výkonu povolania advokáta v súlade so Zákonom o advokácií na právnom základe, ktorým  je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v spojení s § 18 ods. 6 Zákona o advokácií a to v rozsahu nevyhnutnom na splnenie takéhoto účelu,
 • za účelom poskytovania iných ako právnych služieb (napr. výkon konverzie alebo zaručenej konverzie), na právnom základe, ktorým je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a to v rozsahu nevyhnutnom na splnenie takéhoto účelu,
 • za účelom zabezpečenia súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory na právnom základe, ktorým je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia a to v rozsahu nevyhnutnom na splnenie vyššie spomenutých účelov,
 • na účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov, pričom právnym základom je oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a to v rozsahu nevyhnutnom na splnenie predmetného účelu,
 • na štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu, na  právnom základe, ktorým je čl. 89 Nariadenia,
 • za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a to za účelom vedenia účtovníctva, daňových zákonov, prípadne plnenia ďalších zákonných povinností na právnom základe, ktorým je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a to v rozsahu nevyhnutnom na splnenie takéhoto účelu,
 • vo výnimočných prípadoch môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby, ak bol v jednotlivom prípade takýto súhlas udelený a to v rozsahu podľa udeleného súhlasu.

 

5/ DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú a v prípade spracovania osobných údajov dotknutých osôb na základe ich súhlasu, po dobu trvania udeleného súhlasu.

 

6/ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE: 

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

 

7/ IDENTIFIKÁCIA POŽIADAVKY POSKYTOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Poskytnutie údajov dotknutých osôb vo vyššie uvedenom rozsahu je zákonnou požiadavkou. Prevádzkovateľ bez poskytnutia údajov o dotknutých osobách nemá možnosť vykonávať povinnosti advokáta v súlade so Zákonom o advokácií.

 

8/ PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV:

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade s Nariadením, Zákonom alebo inými platnými právnymi predpismi nasledovným kategóriám príjemcov:

 1. osobám povereným spracúvaním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa,
 2. osobám povereným zabezpečovaním  administratívnej, informačno-technickej a organizačno-technickej oblasti fungovania Prevádzkovateľa,
 3. súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv klienta alebo splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,
 4. poštovým podnikom, kuriérskym spoločnostiam a/alebo iným osobám poskytujúcim poštové služby alebo vykonávajúcim doručovanie.

 

9/ DOTKNUTÁ OSOBA MÔŽE UPLATNIŤ VOČI SPOLOČNOSTI PRÁVA V SÚLADE S NARIADENÍM A ZÁKONOM, A TO V NASLEDOVNOM ROZSAHU: 

 • Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby:

Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o:

 1. účele spracúvania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
 4. dobe uchovávania osobných údajov,
 5. práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
 6. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
 7. zdroji osobných údajov,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
 • Právo na opravu osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 • Právo na vymazanie osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa  prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

 1. sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
 2. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Odvolanie súhlasu:

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu: Mgr. Pavol Dudík, advokát, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín alebo e-mailom na: advokat@akdudik.sk.

 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov:

V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušný dozorný orgán.

 • Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie dotknutej osoby.

 

10/ PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

Vyššie uvedené informácie boli poskytnuté v súlade ustanoveniami a zásadami Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý vypracovala Slovenská advokátska komora a ktorý bol potvrdený Úradom pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.