Vymáhanie pohľadávok

Dôležité informácie a postup pri vymáhaní pohľadávok:

 

1/ Pri každom vymáhaní pohľadávky, bez ohľadu na spôsob jej vzniku a jej výšku, je potrebné pohľadávku predbežne právne posúdiť. V rámci tohto úkonu je pohľadávka posúdená z pohľadu právneho poriadku. Tzn. posúdiť, či nie je premlčaná, či veriteľ disponuje so všetkými podkladmi pre úspešné vymáhanie pohľadávky, či jej výška (najmä pri úrokoch a zmluvnej pokute) nie je v rozpore s dobrými mravmi…

 

V prípade záujmu o bezplatné právne posúdenie Vašej pohľadávky nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.

 

2/ Mimosúdne vymáhanie pohľadávky spočíva vo vypracovaní a zaslaní výzvy na zaplatenie dlžnej sumy prostredníctvom našej advokátskej kancelárie. Ak sa výzvu nepodarí doručiť dlžníkom prostredníctvom pošty/kuriéra, zasiela sa mu výzva na všetky známe e-mailové adresy.

 

Pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávky nedisponujeme žiadnymi donucovacími právnymi prostriedkami (úhrada pohľadávky závisí od vôle dlžníka), avšak ide o najrýchlejší a najlacnejší spôsob vymáhania pohľadávky. Vo výzve je dlžník vyzvaný na splnenie svojej zákonnej, zmluvnej povinnosti a zároveň upozornený na všetky následky spojené so súdnym vymáhaním pohľadávky.

 

Odmenu za túto právnu službu je možné dohodnúť dvoma spôsobmi, a to úhradou (vopred) odmeny podľa výšky pohľadávky alebo podielovou odmenou, ktorá sa platí v prípade úspešného vymoženia pohľadávky.

 

3/ Súdne vymáhanie spočíva v zastupovaní klienta v súdnom konaní o zaplatenie dlžnej sumy. Po predbežnom právnom posúdení pohľadávky a dojednaní odmeny za zastupovanie v súdnom konaní vypracuje a podá naša advokátska kancelária žalobu o vydanie platobného rozkazu na Okresný súd BB podľa zákona o upomínacom konaní.

 

V prípade, že sa okresnému súdu nepodarí žalovanému doručiť platobný rozkaz do vlastných rúk alebo žalovaný podá voči platobnému rozkazu odpor, súdne konanie bude ďalej prebiehať formou pojednávaní na okresnom súde podľa trvalého pobytu (resp. adresy sídla) žalovaného.

 

Naša advokátska kancelária zastupuje klienta od prípravy a podania žaloby až po právoplatné ukončenie súdneho konania. Ak pohľadávka nie je dobrovoľne zaplatená ani napriek právoplatnému a vykonateľnému súdnemu konaniu, poskytujeme klientom komplexné právne služby v rámci exekučného konania bezplatne (prípadnú odmenu za zastupovanie v exekučnom konaní hradí priamo povinný prostredníctvom exekúcie).

 

V prípade akýchkoľvek informácií týkajúcich sa vymáhania pohľadávky nás neváhajte kontaktovať.