Odmena advokáta


Odmena za právne služby je predmetom dohody advokáta a klienta. V našej advokátskej kancelárii je možné dohodnúť si odmeňovanie z viacerých, advokátskymi predpismi dovolenými, spôsobmi odmeňovania. V prípade, že sa klient s advokátom na odmene nedohodnú, advokátovi prináleží tzv. tarifná odmena podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z.  Spôsoby odmeňovania, ktoré si v našej advokátskej kancelárii môžete dohodnúť:

Hodinová odmena

Paušálna odmena

Tarifná odmena

Podielová odmena

Hodinová odmena


Odmena sa určí podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.

Paušálna odmena


Môže sa dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí. Ide o najčastejšie využívanú formu odmeňovania právnych služieb.

Tarifná odmena


Odmena sa určí podľa počtu reálne advokátom vykonaných úkonov, pričom výška jedného úkonu právnej pomoci sa stanoví dohodou alebo podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. podľa hodnoty veci alebo práva.

Podielová odmena


Odmena formou percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci alebo práva, ktorej sa súdne alebo iné konanie týka. Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci. Ak sa skončí konanie len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny.

Za účelom nacenenia právnej služby vo Vašej veci vyplňte a odošlite kontaktný formulár.