Rozvod manželstva

Rozvod manželstva, z ktorého nepochádzajú maloleté deti patrí z právneho hľadiska k tým jednoduchším. Súd nemusí v súdnom konaní rozhodovať o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom. Práve táto časť súdneho konania tvorí podstatnú väčšinu dokazovania v súdnom konaní a spôsobuje predĺženie súdneho konania o rozvod manželstva.

Z našich skúseností Vám môžeme uviesť, že sa manželia na rozvode bezdetného manželstva spravidla dohodnú. Napriek ich súhlasnému prejavu vôle s rozvodom manželstva, nie je možné manželstvo rozviesť inak, než súdnou cestou. To však nemusí automaticky znamenať, že sa budete musieť so svojím manželom/manželkou osobne zúčastniť pojednávania a vypovedať pred súdom o Vašom súkromnom živote (okresný súd za súčasnej právnej úpravy musí vo veci rozvodu manželstva nariadiť pojednávanie). K tomu, aby ste zminimalizovali nutnosť osobnej účasti na pojednávaní Vám vie pomôcť naša advokátska kancelária.

Základom každého súdneho konania o rozvod manželstva je vhodne, a v súlade so zákonnými požiadavkami, napísaný návrh na rozvod manželstva. Ak sa totiž už v návrhu na rozvod manželstva uvedú všetky podstatné informácie, ktoré skúma súd v konaní o rozvod manželstva, minimalizuje sa tým potreba osobného výsluchu manžela na pojednávaní (súd sa uspokojí skutočnosťami uvedenými v návrhu na rozvod manželstva). Ľudia často svojou vlastnou chybou, nesprávne formulovaným petitom návrhu, sami spôsobujú predlžovanie súdneho konania, a to aj o niekoľko mesiacov.

Ak ste s manželom na rozvode manželstva dohodnutí, je možné našou advokátskou kanceláriou vypracovať aj jeho vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva. K tomuto vyjadreniu dostanete kompletný návod na jeho správne podanie tak, aby bolo súdne konanie urýchlené a Vaše manželstvo čo najskôr rozvedené.

Týmto postupom môžete súdne konanie o rozvod manželstva urýchliť o niekoľko mesiacov. S prihliadnutím na pracovnú vyťaženosť jednotlivých súdov je možné súdne konanie o rozvod manželstva ukončiť právoplatným súdnym rozhodnutím aj do 2-3 mesiacov od podania návrhu na rozvod manželstva.

Naša advokátska kancelária v týchto veciach poskytuje právne služby v rozsahu od vypracovania návrhu na rozvod manželstva, až po zastupovanie v súdnom konaní do právoplatného ukončenia súdneho konania o rozvod manželstva.

Súdne konanie o rozvod manželstva, z ktorého pochádzajú maloleté deti je zo zákona spojené s konaním o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k deťom na čas po rozvode. Z toho dôvodu je toto súdne konanie o rozvod manželstva dlhšie a zložitejšie. Súd neskúma iba dôvody na rozvod manželstva, ale zisťuje aj skutočnosti a dôkazy podstatné pre rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Hoci môže byť rozvrat manželstva jednoznačný a nepochybný, súdu môže trvať dlho kým zistí skutočný stav veci ohľadom starostlivosti maloletých detí tak, aby mohol rozhodnúť o úprave výkonu rodičovských práv a povinností.

Napriek tomu, môžu manželia uzatvorením rodičovskej dohody dosiahnuť rýchly rozvod manželstva. Rodičovská dohoda o úprave výkonu rodičovských práv a povinností nahrádza autoritatívne rozhodnutie súdu o ich úprave. Súd síce túto dohodu musí schváliť, aby bola z pohľadu práva vykonateľná, avšak málokedy sa stáva, že súd zasahuje do samotného znenia dohody. Preto neodporúčame klientom v akomkoľvek prípade podceniť význam rodičovskej dohody. Pred podaním samotného návrhu na rozvod manželstva si nechajte poradiť odborníkom, ako navrhuje postupovať, či je možnosť na uzatvorenie rodičovskej dohody, či sú Vaše požiadavky v súlade so Zákonom o rodine…

Naša advokátska kancelária má bohaté skúsenosti s rokovaniami o uzatvorení rodičovskej dohody. Je dôležité uviesť, že každá rodičovská dohoda je výsledkom kompromisu oboch rodičov, nikdy nie je prejavom vôle iba jedného z nich. Rodičovskú dohodu presadzovaním vlastnej predstavy o výkone rodičovských práv a povinností bez akceptovania práv druhého rodiča nie je možné uzatvoriť takým spôsobom, aby to bolo v prospech maloletého dieťaťa.

V prípade, že sa rodičia nedokážu dohodnúť na úprave výkonu rodičovských práv a povinností, bude o ich výkone na čas po rozvode rozhodovať súd. Záujem maloletého dieťaťa je z pohľadu súdu pri rozhodovaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností tým najdôležitejším. Súd v mnohých veciach nie je viazaný návrhmi rodičov, avšak rozhoduje podľa najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa. Pri tom súdy prihliadajú aj na zaužívaný spôsob starostlivosti oboch rodičov o maloleté deti. Z toho dôvodu nie je dobré podceňovať situáciu, ak máte za to, že sa Vaše manželstvo nevyvíja dobre a v blízkej budúcnosti je reálny rozvod manželstva. Často sa stretávame s otázkami typu “mám sa odsťahovať?”, “môžem vziať syna so sebou bez súhlasu otca?”… Neváhajte a vyhľadajte pomoc advokáta už v čase, kedy začínate uvažovať nad podobnými otázkami.

S prihliadnutím na dôvody osobitného zreteľa, majetkové a osobné pomery poskytuje naša advokátska kancelária v rodinnoprávnych veciach prvú konzultáciu bezplatne.